Kalkmalerier

I årene 1969-70 foretog Nationalmuseet en meget omfattende restaurering af Elmelunde kirkes kalkmalerier. Hvælvingen blev renset, den tidligere restaurerings unøjagtigheder korrigeret og "nye" malerier fundet. Kalkmalerierne i skib og kor blev afdækket 1885-87 og istandsat 1895 ved professor Magnus Pedersen. Ved den sidste restaurering konstateredes, at kirken allerede i romansk tid har været udsmykket med malerier. Spor heraf er fundet på skibets vægge og triumfmuren. Teknisk og økonomisk har det desværre ikke været muligt på nuværende tidspunkt at fremdrage disse romanske billeder.

Kalkmalerier

Omkring 1465 var de nyligt indbyggede hvælvinger blevet dekoreret med en enkelt geometrisk udsmykning langs skjold- og gjordbuer, bomærker (?) i selve hvælvene og i skibets østlige hvælv over triumfbuen en inskription: "tutoribus Johane iudhe … die ascention … anno domini mcdlxii"
(… kirkeværge Johannes Judhe … himmelfartsdag … i Herrens år
1462 …). Endelig forsynedes hvælvenes ribbekryds med indvielseskors.

I slutningen af 1400-tallet blev denne udsmykning imidlertid kalket over, hvorefter den ukendte kunstner, der kaldtes "Elmelundemesteren" efter kirken her, begyndte sit omfattende arbejde. Vægge og hvælv blev rigt dekoreret. 

Kalkmalerier


Temaet: Menneskets skabelse og nyskabelse illustreredes med scener fra bibelen, fortrinsvis det nye testamente, suppleret med legender og motiver fra dagligdagen (pløjning, jagt). Ind imellem billederne strøedes form- og farverige ranker, blomster og stjerner, og i toppene af hvælvene meget store dekorationer. Elmelundemesterens forlæg har uden tvivl været "Biblia pauperum"s træsnit og tekster. Sikkert har der været brugt skabeloner ved arbejdernes udførelse. Karakteristisk for Elmelundemesteren er figurernes hoveder med de søvnige øjne. Af farver er anvendt sort, lys og mørk okker, dodenkop, spansk grønt og den stærktrøde cinnober, der nu kun ses som "snavsede" felter i kapper og englevinger samt stjerner.

Af samme mester findes billeder i Keldby og Fanefjord (Møn), Tingsted, Nr. Alslev og Åstrup (Falster). Restaureringen i 1969-70 har bragt kirkens rige udsmykning så nær det originale værk, som det overhovedet har været muligt. Dog må afdækning af Elmelundemesterens vægbilleder vente til et senere tidspunkt.

Hvornår og hvorfor kalkmalerierne i sin tid er blevet overkalket vides ikke med bestemthed. Mange lag hvidtekalk tyder på, at overkalkning er fortaget forholdsvis tidligt og måske, fordi moden også dengang skiftede. Der er næppe tale om en reformatorisk "billedstorm". Hvælvene kan have været så tilsmudsede, at det var rimeligt at hvidte dem.

Elmelundemesteren har næppe udført sit arbejde uden vederlag. Man kan kun gisne om, hvem der har bekostet kirkens udsmykning, måske lensmanden?

Fotos Frank Biermann